Český národní panel součástí projektu PRO VÝZKUM

Český národní panel součástí projektu PRO VÝZKUM

PRO VÝZKUM je veřejně prospěšná aktivita výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění. Iniciativy se účastní agentury, které se aktivně podílejí na tvorbě a dodržování etických a zákonných pravidel a akceptují oborové desatero pro ochranu osobních údajů. Cílem výzkumu je objektivně zachytit postoje a názory obyvatelstva. Výzkumníci chtějí dobře porozumět tomu, jak jsou různé věci lidmi vnímány. Proto pro svou práci využívají vědecky podložené metody a závazné standardy.

1. ZARUČUJEME VÁM, ŽE VÝZKUM NENÍ PRODEJ

Výzkumníci jasně odlišují výzkum od aktivity spojené s obchodní činností (propagace či prodej) a transparentně tuto skutečnost vysvětlují účastníkům výzkumu.

2. CHRÁNÍME ÚDAJE
Při sběru a práci s daty neděláme nic, co by mohlo ohrozit bezpečí a pohodu respondentů. Zajišťujeme důkladnou ochranu osobních údajů užitých ve výzkumu před neoprávněným přístupem. Pro zranitelné a neplnoleté osoby používáme speciální pravidla pro šetrný sběr dat.

3. MINIMALIZUJEME MNOŽSTVÍ ÚDAJŮ PŘI SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ
Výzkumníci omezují sběr a/nebo zpracování osobních údajů pouze na položky, které jsou relevantní pro výzkum. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou a pro účel, pro který byly shromážděny nebo používány.

4. JSME TRANSPARENTNÍ
Poskytujeme lidem informace o typech uchovávaných osobních údajů. Otevřeně řekneme, proč jsou data používána a s kým jsou sdílena.

5. MÁME SOUHLAS NEBO JINÝ ZÁKONNÝ DŮVOD PRO ZPRACOVÁNÍ
Veškeré osobní údaje shromažďujeme se souhlasem respondentů. Mezi další zákonné důvody patří kontrola kvality sběru dat a vznik smluvního vztahu. Pasivní sběr dat je také založen na souhlasu. Nepoužíváme osobní údaje pro jiný účel, než pro který byl udělen souhlas.

6. SDÍLÍME ÚDAJE JEN S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM
Nezveřejňujeme údaje jednotlivce a nesdílíme je se zadavatelem výzkumu, pokud k tomu nemáme výslovný souhlas respondenta.

7. RESPEKTUJEME PRÁVA RESPONDENTŮ
Výzkumní pracovníci musí subjektům údajů kdykoliv umožnit odstoupení z výzkumu, přístup k údajům a opravu osobních údajů o nich.

8. DODRŽUJEME PRAVIDLA ŘÁDNÉ PROFESNÍ PÉČE
Řídíme se ICC/ESOMAR Kodexem na ochranu osobních údajů a Oborovým Kodexem ochrany osobních údajů SIMAR. SIMAR je lokálním připomínkovým místem ESOMAR. Dodržování pravidel je v členských agenturách SIMAR pravidelně kontrolováno.

9. RUČÍME ZA SUBDODAVATELE
Naši subdodavatelé dat se budou řídit stejnými pravidly, které očekáváme od signatářů Desatera. Pokud nemáme jistotu, zda při sběru dat (včetně sekundárních) byly uplatněny principy Desatera, nebudeme údaje používat.

10. UPLATŇUJEME DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ V PRAXI
Osvědčené a etické postupy jsou ve výzkumu nedílnou součástí procesu sběru, zpracování a uchovávání dat. Zajistíme, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, byli řádně vyškoleni v jejich používání.


Pravidla ochrany osobních údajů pro výzkum trhu, veřejného mínění a datovou analytiku jsou plně v souladu s požadavky ICC/ESOMAR Kodexu a Nařízení GDPR. Kampaň PRO VÝZKUM je aktivitou Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR.