Podmínky členství

Pravidla užívání Českého národního panelu

Následující text je dohodou mezi účastníkem – uživatelem sítě internet, který si v rámci Českého národního panelu vytvoří účastnický účet; tj. vyplní registrační formulář, odsouhlasí zaškrtnutím tato Pravidla účasti na Českém národního panelu, a stiskne tlačítko „Zaregistrovat – (dále jen „Účastník“) a společností European National Panels s.r.o. (dále jen „ENP“), se sídlem Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, IČO: 243 09 427, zapsanou v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195288 (dále jen „Provozovatel“), jehož odsouhlasením se Účastník zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě jejich porušení může Provozovatel uplatnit opatření v něm obsažená. Český národní panel provozovaný prostřednictvím webových stránek www.narodnipanel.cz je projekt, který v síti internet provozuje Provozovatel a podílejí se na něm Účastníci (dále jen „Panel“, „Projekt“ nebo „Český národní panel“).

Společnosti vlastnící Provozovatele jsou zapsaní v Obchodním rejstříku ČR na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (dále jen „Společníci“).

I. Základní pravidla Projektu

 1. Projekt umožňuje zaregistrovaným Účastníkům přístup k výzkumům, které organizuje Provozovatel nebo jeho klienti.
 2. Účastníkem Projektu se může stát pouze osoba starší 15 let trvale žijící na území České republiky.
 3. Účastníkem Projektu se nemůže stát osoba pracující v oblasti výzkumu trhu nebo pracující pro organizaci, která se výzkumem trhu zabývá.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet Účastníkovi Českého národního panelu účast na výzkumech partnerských subjektů v rámci České republiky i zahraničí.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek účasti na Projektu, a to i bez předchozího upozornění. V případě, že dojde ke změně pravidel, Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Účastník je povinen se kdykoli obeznámit s aktuálním zněním těchto pravidel na webových stránkách Provozovatele. Pokud Účastník pokračuje v účasti na Projektu po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.
 6. Provozovatel provozuje Projekt na dobu neurčitou, přičemž kdykoli během trvání Projektu je Účastník Projektu oprávněn ukončit svou účast na Projektu a zároveň je Provozovatel kdykoliv oprávněn Projekt anebo účast konkrétního Účastníka na Projektu ukončit.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Projektu vymazat Účastníkův účet:
  • který byl vytvořený, ale nebyl využívaný déle než 1 rok,
  • jehož Účastník se pokusil přihlásit jako jiný Účastník bez vědomí onoho jiného uživatele, nebo se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Panelu,
  • jehož Účastník si založil více než jeden uživatelský účet.

II. Prohlášení Účastníka

 1. Účastník při registraci prohlašuje, že v ENP (dříve Českém národním panelu) dosud nebyl registrovaný. Pokud již v panelu byl registrován, je možné v aplikaci zažádat o obnovení účtu.
 2. Účastník při registraci prohlašuje, že nemá současně registraci ve Slovenském, Polském, Bulharském, Maďarském, Rumunském či dalším jiném zahraničním panelu, které jsou alternativou Projektu provozované Provozovatelem v zahraničí.

III. Odměny

 1. Účastníkům přísluší za účast na Projektu odměna ve výši určené Provozovatelem v podobě „oplatek“ – bodů, které si Účastník dle svého rozhodnutí může vyměnit za zboží z katalogu Provozovatele nebo za peněžní odměnu, kterou poskytne Provozovatel na osobní účet Účastníka Projektu vedený v bance nebo pobočce zahraniční banky působící na území České republiky oznámený Provozovateli Účastníkem. V případě peněžní odměny poskytované Provozovatelem Účastníkovi je Účastník oprávněn se odměny vzdát ve prospěch některé z charitativních organizací, se kterou Provozovatel spolupracuje, uvedené v seznamu charitativních organizací zveřejněném na stránce Provozovatele, a Provozovatel se zavazuje peněžní odměnu, která by jinak náležela Účastníkovi, poskytnout této charitativní organizaci.
 2. Provozovatel si vyhrazuje, že zboží vyměněné Účastníkem za nepeněžní odměnu podle předchozího bodu bude zasílat výlučně na adresu na území České republiky.
 3. Účastník nemá nárok na náhradu případné škody způsobené:
  • nefunkčností, nedostupností nebo špatnou dostupností Panelu,
  • jakýmkoli jiným následkem užívání Panelu.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Účastník poskytuje své osobní údaje Provozovateli svobodně a dobrovolně, přičemž poskytnutí osobních údajů při registraci a v sekci Profil je nezbytným předpokladem pro naplnění účelu účasti na Českém národním panelu. V případě neposkytnutí těchto údajů nebude možné se přihlásit do Panelu a účastnit se výzkumů trhu, které jsou součástí Panelu.
 2. Účastník prohlašuje, že všechny osobní údaje, které o sobě uvedl při registraci do Českého národního panelu, jsou pravdivé. Účastník si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů je závažným porušením podmínek registrace a bude důvodem pro jednostranné ukončení účasti na Projektu ze strany Provozovatele
 3. Účastník souhlasí s tím, aby ho Provozovatel mohl telefonicky kontaktovat za účelem ověření údajů zadaných při registraci. Účastník si je vědom, že nemožnost ověřit pravdivost údajů zadaných při registraci nebo zjištění jejich nepravdivosti může být důvodem pro jednostranné ukončení účasti na Projektu ze strany Provozovatele.
 4. Účastník při registraci bere na vědomí, že Provozovatel bude po dobu jeho účasti na Českém národním panelu zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje, údaje pro výplatu odměny, identifikační číslo Účastníka v systému Provozovatele a identifikátory prohlížeče/zařízení Účastníka a dále osobní údaje uvedené v odpovědích Účastníka vyplněných v průběhu účasti na Projektu v sekci Profil. Provozovatel bude zpracovávat i citlivé osobní údaje (např. týkající se vyznání, etnického původu, sexuální orientace, politických názorů nebo zdravotního stavu) pouze pokud Účastník u konkrétního výzkumu či subpanelu souhlasí s jejich zpracováním ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 5. Účastník bere na vědomí, že osobní údaje, a to:
  • sociodemografické údaje, osobní údaje uvedené v odpovědích vyplněných v průběhu účasti na Projektu v sekci Profil a údaje uvedené v odpovědích vyplněných v průběhu účasti na Projektu v dotaznících na doménách narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, stemmark.cz a nms-mr.com,
  • identifikační číslo Účastníka v systému Provozovatele,
  • identifikátor prohlížeče/zařízení Účastníka,

mohou být po dobu trvání jeho účasti na Projektu předávány třetím stranám, a to:

 • zadavateli výzkumného projektu,
 • Společníkům,
 • subdodavatelům (např. účetní firma, Česká pošta, a pod.),
 • státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,

za účelem

 • sociologických výzkumů a výzkumů trhu,
 • oprávněného zájmu Provozovatele a jeho Společníků, tedy pro zajištění kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům,
 • oprávněného zájmu Provozovatele a jeho Společníků, tedy pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu,
 • behaviorálního modelování a optimalizace zobrazování obsahu na internetu.
 1. Účastník je oprávněn požádat o přístup ke svým údajům, má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, případně omezení zpracování osobních údajů, Účastník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě podezření, že zpracováním osobních údajů Účastníka je porušeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Účastník může podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníka mohou být v souladu s odst. 5 tohoto článku odevzdány externím společnostem (např. za účelem analýzy odpovědí), které jsou na základě smluvního ujednání s Provozovatelem nebo Společníkem povinny osobní údaje zpracovávat jen pro daný účel a po jejich zpracování ve lhůtě dané zákonnou úpravou nebo smlouvou tyto osobní údaje zničit. Osobní údaje Účastníka nejsou předávány do třetí země (tj. mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Účastník souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv Provozovatele obsahujících informace o novinkách Projektu, a to na e-mailovovu adresu, kterou Účastník uvedl při registraci do ENP.
 4. Podrobná pravidla týkající se zpracování osobních údajů Provozovatele a podrobný přehled práv Účastníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů je obsažen v dokumentu Prohlášení o zpracování osobních údajů. Účastník prohlašuje, že s dokumentem Prohlášení o zpracování osobních údajů seznámil a souhlasí s jeho podmínkami.

V. Pravidla používání cookies

 1. Provozovatel může na svých webových stránkách umístit soubory cookies na sledování a uchovávání informací o Účastnících Panelu, a to i soubory třetích stran, za účelem:

  • zabezpečení správného fungování webových stránek Provozovatele, personalizace Panelu pro jednotlivé Účastníky (například zapamatování uživatelských nastavení uživatele),
  • měření výkonnosti webových stránek Provozovatele (analytická funkce),
  • sledování chování uživatelů na internetu – jaké jiné stránky navštívili, nebo jakému obsahu byli vystaveni (např. digitální inzerci).
 2. Provozovatel může na svých webových stránkách sledovat a uchovávat informace o Účastnících Projektu, a to i za pomoci technologií jako jsou soubory cookies nebo jiné technologie patřící třetím stranám. Webová stránka může automaticky sbírat a ukládat informace z prohlížeče Účastníka v protokolových souborech (například IP adresu zařízení, typ operačního systému a prohlížeče, Ad-ID, informace potřebné k odvození polohy nebo informace potřebné k zajištění bezpečnosti stránek provozovatele).

VI. Ochrana duševního vlastnictví a mlčenlivost

Účastník se zavazuje dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumem dozvěděl, včetně obsahu výzkumu, a nebude nijak šířit jakékoli materiály obsažené v těchto výzkumech (obrázky, text, audio, video).

 • V případě odůvodněného podezření na porušení těchto povinností Účastníka si Provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení účasti Účastníka na Panelu, které je automaticky spojeno se zánikem nároku na jakoukoli odměnu získanou Účastníkem v průběhu účasti na Panelu.
 • Okamžitým ukončením účasti Účastníka na Panelu se Provozovatel nevzdává nároku na náhradu škody, kterou Účastník způsobí Provozovateli.

VII. Daňová povinnost

Účastník bere na vědomí, že přijatá peněžní odměna je považována za ostatní příjmy podle § 10 odst. 1, písm. a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a je třeba ji zahrnout do daňového přiznání, pokud má poplatník dle zákona o daních z příjmu povinnost daňové přiznání podat.