Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

B2C

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).

Společnost European National Panels s.r.o., IČO: 24309427, se sídlem Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, (dále i jako „Provozovatel“ nebo „Český národní panel“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává za účelem výzkumu trhu, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Provozovatel vás v souladu s čl. 12 Nařízení EU informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Společnosti vlastnící Provozovatele jsou zapsaní v Obchodním rejstříku ČR na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik (dále jen „Společníci“), a jsou členy organizace SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění). Veškerá činnosti Provozovatele včetně zpracování osobních údajů probíhá v souladu s oborovými kodexy ICC/ESOMAR, pravidly SIMAR a podnikovými směrnicemi.

Slovníček pojmů

Správce je subjekt, který určuje, jak, proč a v jakém rozsahu se budou osobní údaje zpracovávat. V případě vašich údajů nutných pro provoz služby a určených pro výběr vhodných výzkumů nebo pro doručení odměn jsme správcem my, Český národní panel.

Správcem jsme i v případě vlastních výzkumných projektů (u dotazníků běžících na doménách narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg, panelulnational.ro).

V případě výzkumů na doménách nielsen-admosphere.cz a mediaresearch.cz (pro Nielsen Admosphere, a.s.), stemmark.cz (STEM/MARK, a.s.) a nms-mr.com (NMS Market Research s.r.o.) se může v některých případech stát správcem osobních údajů příslušný Společník jako zadavatel výzkumu.

Vaše odpovědi v jednotlivých výzkumech zprostředkovaných Provozovatelem mimo výše vyjmenované domény na své straně pseudonymizujeme: zadavatel výzkumu nemá přístup k vašemu jménu ani kontaktním údajům, dostane pouze náhodný klíč, který nám umožní přiřadit vám po vyplnění výzkumu odměnu. Pro zadavatele jsou vaše odpovědi zcela anonymní a nemají tedy charakter osobních údajů. Prosím vezměte na vědomí, že pokud se ve výzkumu rozhodnete uvést údaje, které vás přímo nebo nepřímo identifikují, vaše odpovědi nebudou nadále anonymní, mohou se stát osobními údaji, a jejich správcem bude zadavatel výzkumu.

Zpracovatel je subjekt, který zpracovává osobní údaje na pokyn Správce. Do role zpracovatele se dostávají např. naši Společníci nebo jiné společnosti při případném telefonickém ověření vaší registrace, které pro nás zajišťují.

Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. V případě výzkumných projektů jste to vy, naši respondenti. Dále jimi mohou být naši klienti, zájemci o spolupráci, uchazeči o zaměstnání a zaměstnanci.

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy člověku, o němž víme, nebo si dokážeme zjistit, o koho konkrétně se jedná. Osobním údajem může být například jméno, telefonní číslo, údaj o věku nebo oblíbeném jogurtu.

Cookie je malé množství dat, která jsou odeslána ze serveru webu do prohlížeče a uloží se na disku uživatele. Jejich účelem je primárně optimalizace fungování webových stránek a personalizace Služby pro jednotlivé členy. Díky těmto souborům si webová stránka na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte opětovně uvádět.

Kromě optimalizace fungování webové stránky mohou být soubory cookies použity také na sledování chování uživatelů mimo webovou stránku Provozovatele (například jaké jiné stránky uživatel navštívil, nebo jaké reklamě byl při prohlížení internetu vystaven), nebo mohou plnit analytickou funkci (agregované výstupy chování uživatelů webové stránky).

Zpracování jsou činnosti, které lze s osobním údaji provádět – například jejich shromažďování, zaznamenávání, ukládání, šíření, použití, výmaz atd. Může to být například využití informace, že jste 33letý muž, a neměl byste proto dostat dotazník určený pro ženy starší 45 let. V případě zaměstnance může jít o využití osobních údajů pro přípravu pracovní smlouvy. Nebo o odpověď na poptávku klienta.

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že už nemohou být přiřazeny konkrétní fyzické osobě bez použití dodatečných informací, které jsou uchovávány odděleně a vztahují se na ně příslušná technická a organizační opatření. V případě výzkumných projektů jde například o situaci, kdy při zpracování nahradíme vaše osobní údaje číselným kódem na základě určitého klíče. A bez znalosti tohoto klíče není nikdo nepovolaný schopen identifikovat, že se pod číselným kódem skrýváte právě vy.

Anonymizace je zbavení souboru osobních údajů těch dat, která identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Anonymizovaná data tedy mohou obsahovat informaci o věku, pohlaví nebo oblíbeném jogurtu člověka, ale neobsahují jeho jméno ani kontaktní údaje. Správce nebo zpracovatel tedy např. vědí, že existuje 33letý muž, který má rád jogurty, ale nevědí, že jste to vy.

Technicko-organizační opatření jsou opatření, která zavede Správce, respektive Zpracovatel, aby zajistil přiměřené zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Může to být například zmiňovaná pseudonymizace, zajištění bezpečnosti zařízení (počítačů a serverů), na kterých zpracovávání probíhá, ale i pravidelné proškolování zaměstnanců, kteří osobní údaje zpracovávají.

Jak Český národní panel osobní údaje zpracovává, co konkrétně děláme?

Společnost Český národní panel je provozovatelem online panelů pro výzkum trhu a sociologický výzkum, přičemž respondentům (členům panelu) a svým klientům (zadavatelům výzkumů) zprostředkovává účast respondentů ve výzkumech na různá témata. Zprostředkováváme zejména účast na online dotaznících. V omezené míře pak na telefonních výzkumech a osobním dotazování.

Předmětem těchto výzkumných projektů není sběr osobních údajů a detailů za jednotlivce, sebraná data jsou zpracovávána hromadně, zadavatele zajímají souhrnné informace o chování, postojích a názorech populace či specifických cílových skupin, nikoli konkrétního jednotlivce.

Při práci na výzkumném projektu se ale přesto nevyhneme tomu, že musíme zpracovávat data, která pochází od jednotlivců, v našem případě respondentů. Ti nám dávají dobrovolně k dispozici informace o své osobě a své názory, které využíváme pro výběr vhodných výzkumů pro konkrétního člověka a pro daný výzkumný účel – v souladu s informacemi a souhlasy ze zpracováním údajů, které jste dali při registraci nebo v průběhu členství v panelu. Zároveň se zavazujeme, že ochráníme soukromí našich respondentů – v nejvyšší možné míře pracujeme s pseudonymizovanými či anonymizovanými daty a údaje nepředáváme neautorizovaným osobám.

V některých případech také musíme mít osobní údaje z administrativních důvodů, například pro výplaty odměn respondentům. Ve všech situacích se snažíme o omezení zpracování osobních údajů na co nejnižší míru. Technicko-organizační procesy jsou u nás nastaveny tak, aby ochránily soukromí respondentů v souladu s Nařízením EU a etickými pravidly oboru.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje mohou být zpracovány pro následující účely:

 • pozvání respondentů do konkrétního výzkumu a pro výzkumné účely – probíhá na základě Podmínek členství pro plnění účelu služby, pro který se člen panelu registroval, příp. na základě poskytnutého souhlasu daného respondenta,
 • vyplacení odměny za účast ve výzkumném projektu,
 • zpracování na základě dalších právních předpisů (např. Zákon o archivnictví a spisové službě),
 • oprávněný zájem Správce (kontrola kvality dat, vyloučení duplicitních respondentů apod.),
 • uzavření smluvního vztahu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, smlouva o dílo apod.),
 • personální účely – zpracování osobních údajů ze zaslaných životopisů od uchazečů o zaměstnání, zpracování osobních údajů zaměstnanců, zasílání nabídek spolupráce externím spolupracovníkům apod.,
 • obchodní účely – vyřízení poptávky, realizace výzkumného projektu apod.

Kde osobní údaje získáváme?

K vašim osobním údajům se můžeme dostat některou z těchto cest:

 • získáme je přímo od vás – dobrovolně poskytnuté osobní údaje a další informace v rámci členství v panelu nebo účasti ve výzkumném projektu, na základě poptávky, zaslaného životopisu, předané vizitky, uzavření smluvního vztahu,
 • získáme je od zadavatele výzkumného projektu – poskytnuté databáze zákazníků/zaměstnanců především s kontaktními údaji, případně s dalšími osobními údaji,
 • automatizovaně – například četnost účasti ve výzkumu nebo informace o získaných a vybraných odměnách za výzkumy a podobně,
 • získáme je umístěním cookies a podobných technologií na našich webových stránkách,
 • získáme je od externích spolupracovníků – vaše osobní údaje poskytnuté v rámci rekrutace do výzkumných projektů apod.,
 • máme vlastní databázi – databáze respondentů, do které jste byli zařazeni na základě svého dobrovolného a výslovného souhlasu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Předmětem zpracování jsou zpravidla následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje respondentů/klientů/zaměstnanců/externích spolupracovníků – jméno, příjmení včetně titulů, adresa, firma a další firemní údaje, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu,
 • kontaktní údaje respondentů/klientů/zaměstnanců/externích spolupracovníků –e-mail, telefonní číslo,
 • základní sociodemografické charakteristiky (pohlaví, věk atd.),
 • informace o spotřebitelském chování (např. nákupní chování, měsíční útrata u zadavatele výzkumu, využívané produkty apod.) a další údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete v rámci výzkumných projektů,
 • identifikační čísla členů panelu,
 • identifikátory prohlížeče jako soubory cookies, které mohou být v některých případech propojené s osobními údaji respondenta (např. profilové informace) a poskytnuté třetím stranám za účelem vytváření agregovaných výstupů a behaviorálního modelování,
 • protokolové soubory, které podobně jako soubory cookies pomáhají sbírat a ukládat informace o respondentech, například IP adresu, operační systém, typ webového prohlížeče, navštívené stránky na internetu a podobně,
 • citlivé osobní údaje (např. týkající se vyznání, etnického původu, sexuální orientace, politických názorů nebo zdravotního stavu) jsou předmětem zpracování pouze pokud u konkrétního výzkumu udělíte souhlas s jejich zpracováním ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Vždy se zpracovávají pouze některé osobní údaje uvedené ve výčtu výše, záleží na konkrétním účelu zpracování (například u klientů nezpracováváme rodné číslo či číslo občanského průkazu), na rozsahu výzkumného projektu a případně zadavatelem poskytnutých údajích o vlastních zákaznících.

Čí osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje respondentů, kterými jsou zpravidla členové panelu a v menší míře zákazníci zadavatele výzkumu nebo zaměstnanci zadavatele výzkumu.

Osobní údaje našich klientů.

Osobní údaje našich zaměstnanců, externích spolupracovníků, uchazečů o zaměstnání.

Komu a kam osobní údaje předáváme?

Vždy se snažíme omezit předávání osobních údajů na nejnižší možnou míru (ve výzkumných projektech anonymizací, případně pseudonymizací dat). V některých případech se tomu ale zcela nevyhneme (například při případném telefonickém ověření registrace, propojení výsledků výzkumu s databází zadavatele, využití externích spolupracovníků, zpracování účetnictví atd.).

V některých případech tedy dochází k předávání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zadavatel výzkumného projektu (respondenti jsou o tom vždy informováni předem),
 • Společníci,
 • subdodavatelům (např. účetní firma, Česká pošta, a pod.),
 • v některých případech třetí strany, které mohou dostat pseudoanymizovaný zahashovaný osobní údaj propojený s informací z cookies,
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země (tj. mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jak osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Provozovatele našimi zaměstnanci, případně dalšími zpracovateli. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky (především statistických, kancelářských a účetních softwarů, případně vlastních aplikací Provozovatele), popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Provozovatel technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje respondentů

Vaše osobní údaje pro výběr vhodných výzkumů zpracováváme po dobu trvání členství v panelu. Osobní data získaná z výzkumného projektu uchováváme nejdéle 6 měsíců od jeho ukončení, pokud právní předpisy či smluvní ujednání se zadavatelem výzkumného projektu nestanoví jinak.

Osobní údaje klientů

Vaše osobní údaje zpracováváme k zajištění vzájemných práv a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, resp. výzkumného projektu, a to minimálně vždy po dobu trvání smlouvy, resp. výzkumného projektu, nejdéle pak 3 roky od posledního společného výzkumného projektu.

Osobní údaje zaměstnanců, externích spolupracovníků, uchazečů o zaměstnání

Osobní údaje zaměstnanců jsme povinni uchovat 10 let a mzdové listy 30 let. U evidenčních listů je lhůta uchování 3 roky. U našich externích spolupracovníků je tomu z účetních důvodů 5 let, u uchazečů o zaměstnání až 3 roky.

Jaké další zpracovatele využíváme?

Se zpracováním osobních údajů nám v některých případech pomáhají další zpracovatelé:

 • poskytovatelé komunikační platformy (e-mail, kalendář, sdílené dokumenty),
 • externí společnosti (např. za účelem vyplacení odměny nebo za účelem případného telefonického ověření vaší registrace),
 • externí spolupracovníci, kteří na základě příkazní, rámcové nebo jiné smlouvy vykonávají zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých projektů (pracovníci podpory respondentů, programátoři atd.),
 • třetí strany, které využívají data (např. cookies) na behaviorální modelování a optimalizaci zobrazování obsahu na internetu,
 • Společníci.

Jaké cookies používáme na našich internetových stránkách?

Technické cookies

Jsou nutné k tomu, aby vám naše webové stránky fungovaly tak, jak mají. Tyto cookies jsou nezbytné pro základní funkce stránky a nelze je vypnout.

Analytické cookies

Pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a pomáhají nám tak přizpůsobovat a měnit jejich podobu.

Marketingové cookies

Díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strana přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám může zobrazovat i mimo naše webové stránky.

Jak a proč vyžadujeme souhlas s používáním cookies?

Udělení souhlasu s používáním cookies vyžadujeme vždy kromě případů, kdy je to nezbytné pro potřeby základního fungování webových stránek v rozsahu, ve kterém webové stránky používáte. O udělení aktivního a informovaného souhlasu budete v souvislosti s používáním našich webových stránek požádáni předem prostřednictvím cookies lišty. Udělení předběžného souhlasu je vyžadováno ze zákonných důvodů. Souhlas s používáním cookies můžete kdykoliv vzít zpět.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva?

Právo na přístup k osobním údajům

Předně máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo kdykoli požadovat bezplatnou informaci o tomto zpracovávání (zejména identifikaci správce a zpracovatele, případně dalších zpracovatelů; informaci o účelech zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích či kategorii příjemců osobních údajů a době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů; zda zpracovávání probíhá na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí strany; informaci o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování).

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou aktuální, máte právo zažádat o jejich aktualizaci, opravu či doplnění.

Právo vznést námitku

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s platnou legislativou, můžete proti tomuto zpracovávání vznést námitku a požádat nás o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokování, opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Všechny žádosti můžete uplatňovat e-mailem na adrese podpora@narodnipanel.cz.

Vaším právem je obrátit se s námitkou proti osobním údajům, které o vás zpracováváme, na příslušný dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

Právo na výmaz a odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoli odvolat, a v takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány. Právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje budou vymazány také tehdy, pokud již nebudou potřeba pro výzkumný projekt či další spolupráci, nebo jestliže bude jejich uložení nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů, případně pokud bude vaše námitka proti zpracovávání vašich osobních údajů vyhodnocena jako oprávněná.

Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování v případě, že se budete domnívat, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, zpracování neprobíhá v souladu s platnou legislativou, osobní údaje již nepotřebujeme pro daný výzkumný projekt a v případě, že vznesete námitku a bude probíhat její vyhodnocování.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a zpracování probíhá automatizovaně, máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli osobní údaje, které o vás uchováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo nebýt součástí automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky, nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy, nebo je to povoleno právním řádem.

Z naší strany však k žádnému zpracování osobních údajů založenému na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky, nedochází.

Co když nám své osobní údaje nechcete poskytnout?

Nic se neděje, máte na to právo. Je ale možné, že se jako respondenti nebudete moci účastnit některých výzkumů.

Pokud nám jako naši klienti nebudete chtít poskytnout osobní údaje, výrazně se nám tím ztíží vzájemná spolupráce na výzkumném projektu. To samé platí o spolupráci se zaměstnanci, externími spolupracovníky a také pro uchazeče o zaměstnání. Nicméně, některé vaše údaje zpracovávat musíme na základě právních předpisů.

Na koho se můžete obrátit?

V případě, že máte jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Stejně tak, pokud chcete uplatnit některé se svých práv.

Kontakt:

European National Panels s.r.o.
Štěpánská 611/14
Praha 1, Česká republika
E-mail: podpora@narodnipanel.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů European National Panels B2B

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Společnost European National Panels s.r.o., IČO: 24309427, se sídlem Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, (dále i jako „Provozovatel“ nebo „Panel”) prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává za účelem výzkumu trhu a obchodní činnosti, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Provozovatel vás v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Společnosti vlastnící Provozovatele (Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, se sídlem Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika; NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, se sídlem U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Česká republika; STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Česká republika – dále jen „Společníci“). Provozovatel a jeho vlastníci jsou členy organizace SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění). Veškeré činnosti Provozovatele včetně zpracování osobních údajů probíhá v souladu s oborovými kodexy ICC/ESOMAR, pravidly SIMAR a podnikovými směrnicemi.

I. Základní ustanovení

 1. Společnost European National Panels s.r.o. je provozovatelem online panelů pro výzkum trhu a sociologický výzkum, přičemž respondentům (členům panelu) a svým klientům (zadavatelům výzkumů) zprostředkovává účast respondentů ve výzkumech na různá témata. Zprostředkováváme zejména účast na online dotaznících. V omezené míře pak na telefonních výzkumech a osobním dotazování.
 2. V případě našich potenciálních, aktuálních klientů a partnerů je správcem osobních údajů společnost European National Panels s.r.o.
 3. Kontaktní údaje správce jsou European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: podpora@narodnipanel.cz.
 4. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy člověku, o němž víme, nebo si dokážeme zjistit, o koho konkrétně se jedná.
 5. Vždy se snažíme o omezení zpracování osobních údajů na co nejnižší míru. Technicko-organizační procesy jsou u nás nastaveny tak, aby ochránily vaše soukromí v souladu s GDPR, platnou legislativou a etickými pravidly oboru.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Provozovatele našimi zaměstnanci (na základě pracovní smlouvy, dohody či jiné formě spolupráce), případně dalšími zpracovateli. K osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci či další zpracovatelé, kteří ho nezbytně potřebují pro výkon pracovních povinností nebo pro plnění našich pokynů. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky (především statistických, kancelářských a účetních softwarů, případně vlastních aplikací Provozovatele), popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Provozovatel technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se osobních údajů.
 7. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země (tj. mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

II. Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Panel zpracovává především vaše identifikační a kontaktní osobní údaje:
  a) které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které získal na základě Vaší poptávky,
  b) které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které získal na základě Vaší objednávky,
  c) které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Panel v některých případech sbírá informace od návštěvníků svých webových stránek za pomoci automatizované technologie (např. využití logů webových serverů pro sběr IP adres a cookies).
 3. Rozsah je stanoven tak, aby zpracovávané údaje spolehlivě a věrohodně prokazovaly vznik, průběh a ukončení naší spolupráce (tedy smluvního vztahu), včetně poskytování odměny; dále splnění povinností vůči třetím osobám (např. finanční úřad) a předpisů o archivaci. Jedná se zejména o: Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, IČO a DIČ, sídlo; kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor datové schránky; bližší údaje: údaje o předchozích zkušenostech, údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně příslušných dokladů, údaje o dovednostech a znalostech, údaje pro úhradu odměny (číslo účtu).
 4. Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s právním vztahem, resp. naší spoluprací je zcela nezbytným předpokladem pro plnění našich smluvních a zákonných povinností. Bez poskytnutí těchto údajů bychom s Vámi nemohli navázat spolupráci, tedy s Vámi uzavřít smlouvu, a splnit s tím související zákonné povinnosti.
 5. Společnost Vaše osobní údaje získává především z těchto zdrojů: přímo od Vás; od třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů – zejména od orgánů veřejné moci či Vašich zástupců, kteří za Vás jednají, nebo z veřejných rejstříků.

III. Právní základ zpracování osobních údajů a účel zpracování

 1. Panel zpracovává vaše osobní údaje na základě těchto důvodů:
  a) plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu, resp. naší spolupráce (tedy plnění smluvních povinností) včetně všech s tím souvisejících záležitostí (zejména úhrada odměny),
  b) oprávněný zájem Panelu na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů),
  c) váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce služby,
  d) váš souhlas s běžnými analýzami návštěvnosti webu a odhalení případných chyb webu,
  e) oprávněný zájem Panelu na vedení interních statistik,
  f) váš souhlas s cílenou reklamou,
  g) plnění zákonných povinností, které Společnosti ukládají závazné právní předpisy (především předpisy z oblasti daní a účetnictví), v důsledku kterých mohou být Vaše údaje předávány též orgánům veřejné moci,
  h) ochrany či uplatnění práv a právních nároků Společnosti nebo kontroly orgánů veřejné moci (zejména k prokázání, že jsme vůči Vám splnili řádně veškeré naše smluvní závazky či povinnosti nám uložené zákonem, nebo v souvislosti s vyrovnáním našich vzájemných závazků).

 2. Panel zpracovává vaše osobní údaje pro tyto účely:
  a) odpověď na vaši poptávku zaslanou skrz poptávkový formulář, případně e-mailem,
  b) vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Panelem,
  c) zasílání obchodních sdělení a realizace dalších marketingových aktivit,
  d) interní přehledy a statistiky o obchodní činnosti Panelu,
  e) analýza návštěvnosti webu,
  f) cílená reklama (retargeting).

Právní základ Účel zpracování Zpracovávané údaje Zdroj údajů
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku zaslanou skrz poptávkový formulář/e-mail Jméno a příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mail, název pozice, název firmy Poptávkový formulář/e-mail (údaje poskytuje subjekt údajů)
Plnění smlouvy Realizace objednávky Jméno a příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mail, název pozice, název firmy Informace z objednávek (údaje poskytuje subjekt údajů)
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Jméno a příjmení, Pracovní e-mail Informace z objednávek
Oprávněný zájem Interní přehledy a statistiky obchodní činnosti Jméno a příjmení, pracovní telefonní číslo, pracovní e-mail, název pozice, název firmy Informace z poptávek/objednávek
Souhlas Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Jméno a příjmení, Pracovní e-mail Informace z poptávek (v případě nerealizovaných poptávek)
Souhlas Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce, cookies Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou
Souhlas Cílená reklama (retargeting) IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu, cookies Zobrazení určitých stránek na webu
 1. Na webových stránkách Panelu jsou využívány tyto typy cookies:

a) technické cookies – jsou nezbytné pro správnou technickou funkčnost webu, bez nich by webové stránky nefungovaly, proto se k jejich využití nevyžaduje souhlas;

Název Účel Expirace
cookielawinfo-checkbox-necessary Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-functional Cookie je nastavena pluginem GDPR Cookie Consent k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Funkční“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-performance Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-analytics Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Analytika“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-advertisement Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Reklama“. 1 rok
cookielawinfo-checkbox-others Tento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Ostatní“. 1 rok
auth cookie (Čenda) autentifikace přihlášeného uživatele 1 hodina

b) preferenční cookies – jde o cookies, díky kterým si webová stránka pamatuje informace, které mění, jak webová stránka vypadá nebo jak se chová (např. nastavení vzhledu, jazyka atd.);

Název Účel Expirace
wpml_browser_redirect_test Tento soubor cookie je nastaven pluginem WPML WordPress a používá se k testování, zda jsou v prohlížeči povoleny soubory cookie. relace
_icl_visitor_lang_js Tento soubor cookie je uložen pluginem WPML WordPress. Účelem cookie je uložit přesměrovaný jazyk. 1 den

c) analytické/statistické cookies – tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem používáte webové stránky, a slouží k jejich vylepšování a odhalování chyb;

Název Účel Expirace
_ga Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků. 2 roky
_gid Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují. 1 den
_gat_gtag_UA_49990309_6 Nastaveno prohlížečem Google k rozlišení uživatelů. 1 minuta

Detailní informace o Google Analytics naleznete na těchto odkazech:

d) marketingové/ reklamní cookies – používají se pro sledování chování návštěvníků na webových stránkách se záměrem zobrazit jim dle jejich chování cílenou reklamu tak, aby pro ně byla relevantní a zajímavá.

Název Účel Expirace
Google Ads vyhodnocení kampaní 30 dnů

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Panel uchovává osobní údaje:
  a) po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, respektive výzkumného projektu, a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle pak 5 let od posledního společného výzkumného projektu,
  b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle pak 5 let,
  c) v případě analýzy návštěvnosti webu a cílené reklamy po dobu nezbytně nutnou.

VI. Další zpracovatelé

 1. Panel využívá následující další zpracovatele:
  a) poskytovatelé komunikační platformy (e-mail, kalendář, sdílení dokumenty),
  b) poskytovatelé analytických služeb webu (např. Google Analytics),
  c) poskytovatelé účetních služeb (účetnictví, finance, fakturace),
  d) poskytovatelé IT služeb, technické podpory, údržby a maintenance.

VII. Vaše práva týkající se osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům:
  a) Předně máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo kdykoli požadovat bezplatnou informaci o tomto zpracovávání (zejména identifikaci správce a zpracovatele, případně dalších zpracovatelů; informaci o účelech zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích či kategorii příjemců osobních údajů a době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů; zda zpracovávání probíhá na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí strany; informaci o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování).
 2. Právo na opravu
  a) Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou aktuální, máte právo požádat o jejich aktualizaci, opravu či doplnění.
 3. Právo vznést námitku
  a) Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s platnou legislativou, můžete proti tomuto zpracovávání vznést námitku a požádat nás o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokování, opravu, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
  b) Všechny žádosti můžete uplatňovat e-mailem na adrese podpora@narodnipanel.cz,
  c) Vaším právem je obrátit se s námitkou proti zpracování osobních údajů na Vám příslušný dozorový orgán. Případně se můžete obrátit na dozorový orgán působící v místě sídla Panelu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.
 4. Právo na výmaz a odvolání souhlasu
  a) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoli odvolat, a v takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány.
  b) Právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů.
  c) Vaše osobní údaje budou vymazány také tehdy, pokud již nebudou potřeba pro výzkumný projekt či další spolupráci, nebo jestliže bude jejich uložení nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů, případně pokud bude vaše námitka proti zpracovávání vašich osobních údajů vyhodnocena jako oprávněná.
 5. Právo na omezení zpracování
  a) Máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování v případě, že se budete domnívat, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, zpracování neprobíhá v souladu s platnou legislativou, osobní údaje již nepotřebujeme pro daný výzkumný projekt a v případě, že vznesete námitku a bude probíhat její vyhodnocování.
 6. Právo na přenositelnost údajů
  a) V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a zpracování probíhá automatizovaně, máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli osobní údaje, které o vás uchováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 7. Právo nebýt součástí automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
  a) Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky, nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy, nebo je to povoleno právním řádem. Z naší strany však k žádnému zpracování osobních údajů založenému na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky, nedochází.

V případě, že máte jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Stejně tak, pokud chcete uplatnit některé se svých práv.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 14.7.2022 a vstupuje v platnost ve stejné datum.