Pravidla užívání Českého národního panelu

Následující text je dohodou mezi uživatelem a provozovatelem, jehož odsouhlasením se uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě jejich porušení může provozovatel uplatnit opatření v něm obsažená. Služba Český národní panel (dále jen "Služba") je službou, kterou v síti Internet provozuje výzkumná společnost Český národní panel, s.r.o. (dále jen "provozovatel") a používají ji uživatelé Služby.Pravidla užívání Služby:

1. Služba umožňuje zaregistrovaným uživatelům přístup k výzkumům, které organizuje provozovatel.

2. Uživateli služby jsou uživatelé sítě Internet, kteří si v rámci Služby vytvoří uživatelský účet. Vytvoření účtu spočívá ve vyplnění registračního formuláře, přečtení pravidel Českého národního panelu a stisknutí tlačítka "Souhlasím a chci se registrovat" na této stránce.

3. Členem Českého národního panelu se může stát pouze osoba trvale žijící na území České republiky.

4. Členem Českého národního panelu se nemůžete stát, pokud pracujete v oblasti výzkumu trhu nebo pracujete pro organizaci, který se výzkumem trhu zabývá.

5. Členství v Českém národním panelu je dobrovolné a každý jeho člen má možnost kdykoliv svoje členství ukončit.Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby:

a. Prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které jsem o sobě uvedl/a při registraci do Českého národního panelu, jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů je závažným porušením podmínek registrace a bude důvodem k ukončení mého členství v Českém národním panelu.

b. Souhlasím s tím, aby mě provozovatel telefonicky kontaktoval za účelem ověření údajů zadaných při registraci. Jsem si vědom/a, že nemožnost ověřit pravdivost údajů zadaných při registraci bude důvodem k ukončení mého členství v Českém národním panelu.

c. Potvrzuji, že při registraci do Českého národního panelu jsem veškeré své osobní údaje uvedl/a dobrovolně, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlasím s tím, aby tyto údaje sloužily k výběru pro zařazení do výzkumů. V případě ukončení spolupráce se společností Český národní panel, s.r.o. budou tyto údaje vymazány.

d. Potvrzuji, že v Českém národním panelu mám pouze jednu registraci.

e. Potvrzuji, že nemám současně registraci v Českém i Slovenském národním panelu.

f. Služba je poskytována zdarma. Uživateli přísluší odměna v podobě "oplatek" - bodů, které je možné směnit za zboží z našeho katalogu, nebo hotovost, kterou Vám odešleme na Váš bankovní účet či jí můžete přispět některé z organizací.

g. Provozovatel si vyhrazuje, že odměny či hotovost bude zasílat pouze na území České republiky.

h. Uživatel nemá nárok na náhradu případné škody, způsobené:
- nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Služby,
- jakýmkoliv jiným následkem používání Služby.

i. Používáním služby se rozumí přihlášení se do systému Služby, účast na výzkumech, vyplňování on-line dotazníků, účast na skupinových diskusích a jiné aktivity provozovatele související s výzkumem.

j. Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet členům Českého národního panelu účast na výzkumech partnerských subjektů v rámci České republiky i zahraničí.

k. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn informace, které o sobě uživatel při registraci uvedl, poskytnout třetí osobě, vyjma jména, příjmení a kontaktních údajů uživatele, tj. 

l. Provozovatel se zavazuje, že obsah výzkumů neposkytne neoprávněným osobám.

m. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat uživateli Služby e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí.

n. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití Služby, a to i bez předchozího upozornění.

o. Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby vymazat uživatelský účet:
- který byl vytvořen, ale nebyl používán déle než 1 rok,
- jehož uživatel se pokusil přihlásit jako jiný uživatel bez vědomí tohoto jiného uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby,
- jehož uživatel si založil více než jeden uživatelský účet.

p. Uživatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumem dozvěděl/a, včetně obsahu výzkumu a nebude nijak šířit jakékoliv materiály obsažené v těchto výzkumech (obrázky, text, audio, video).

q. V případě důvodného podezření na porušení této povinnosti uživatele si provozovatel vyhrazuje právo na jeho okamžité vyřazení z Českého národního panelu, které je automaticky spojeno se zánikem nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu získanou respondentem v průběhu spolupráce.

r. Vyloučení z panelu neznamená, že se provozovatel vzdává nároku na případné soudní řízení o náhradě škody, kterou uživatel způsobí Českému národnímu panelu, či klientovi.

s. Uživatel souhlasí s ukládáním a využíváním souborů cookies a dalších identifikátorů svého webového prohlížeče ze strany Provozovatele služby i třetích stran.

t. Uživatel bere na vědomí, že přijatá peněžní odměna je považována za ostatní příjmy podle § 10 odst. 1, písm. a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a je třeba ji zahrnout do daňového přiznání, pokud má poplatník dle zákona o daních z příjmu povinnost daňové přiznání podat.Informovaný souhlas s poskytnutím, zpracováním a předáním osobních a citlivých údajů
  • Tímto uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen “zákon”), společnosti Český národní panel s.r.o., IČ: 24309427, se sídlem Praha 8, Chlumčanského 497/5, PSČ 180 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 195288 (dále jen „správce“) výslovný souhlas ke zpracování mých osobních a citlivých údajů v rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní údaje, věk, pohlaví, vzdělání a jakékoli jiné údaje týkající se mé osoby, zjištěné správcem v souvislosti s výzkumy prováděnými správcem. Zpracováním údajů se v tomto případě rozumí především jejich shromažďování, uchovávání, použití, zpřístupnění třetí osobě, předání ke zpracování třetí osobě a likvidace.

  • Účelem zpracování údajů je zisk dat pro sociologické a marketingové výzkumy, přičemž zpřístupnění údajů třetí osobě slouží výzkumu s cílem přesnějšího cílení reklamy a přesnějšího cílení nabídky obchodu či služeb. Souhlas se zpřístupněním údajů třetí osobě se netýká mého jména, příjmení a kontaktních údajů, tzn. 

  • Správce je oprávněn zpracovat údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu zpracování nebo povinností z něj vyplývajících. Zpracované osobní údaje je správce dále oprávněn použít v anonymní formě pro účely statistické, vědecké a archivační. Souhlas se zpracováním údajů uděluji vědomě a dobrovolně na dobu neurčitou.

  • Jsem si vědom/a, že dle § 12 zákona jsem oprávněn/a požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů. Správce má právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu požádat správce či zpracovatele v souladu s § 21 zákona o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Správce odstraní závadný stav, bude-li má žádost shledána oprávněnou. Nevyhoví-li správce mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.