Pravidla užívání Českého národního panelu

Následující text je dohodou mezi uživatelem a společností European National Panels s.r.o., se sídlem Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, IČO: 243 09 427, zapsanou v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195288 (dále jen „Provozovatel“), jehož odsouhlasením se uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě jejich porušení může Provozovatel uplatnit opatření v něm obsažená. Služba Český národní panel provozovaná prostřednictvím webových stránek www.narodnipanel.cz (dále jen „Panel“, „Služba“ nebo „Český národní panel“) je službou, kterou v síti Internet provozuje Provozovatel a používají ji uživatelé Služby.

Společnosti vlastnící Provozovatele jsou: Nielsen Admosphere, a.s., IČO: 26241226, se sídlem Českobratrská 2778/1, 130 00 Praha 3, Česká republika; NMS Market Research s.r.o., IČO: 25749315, se sídlem U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5, Česká republika; STEM/MARK, a.s., IČO: 61859591, se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, Česká republika (dále jen „Společníci“).

Pravidla užívání Služby:

 1. Služba umožňuje zaregistrovaným uživatelům přístup k výzkumům, které organizuje Provozovatel nebo jeho klienti.
 2. Uživateli Služby jsou uživatelé sítě Internet, kteří si v rámci Služby vytvoří uživatelský účet. Vytvoření účtu spočívá ve vyplnění registračního formuláře, zaškrtnutí, že uživatel souhlasí s těmito pravidly Českého národního panelu a podmínkami členství, zaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a stisknutí tlačítka „Zaregistrovat“.
 3. Uživatelem Služby se může stát pouze osoba starší 15 let trvale žijící na území České republiky.
 4. Uživatelem Služby se nemůže stát osoba pracující v oblasti výzkumu trhu nebo pracující pro organizaci, která se výzkumem trhu zabývá.
 5. Provozovatel poskytuje Službu na dobu neurčitou, přičemž kdykoli během poskytování Služby je uživatel a/nebo Provozovatel oprávněn jednostranně ukončit poskytování Služby.

Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby:

 1. Uživatelský účet
  1. Uživatel potvrzuje, že v Českém národním panelu dosud nebyl registrovaný.
  2. Uživatel potvrzuje, že nemá současně registraci ve Slovenském, Polském, Bulharském nebo Maďarském národním panelu, které jsou alternativou Služby poskytované Provozovatelem v zahraničí.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Uživatel poskytuje své osobní údaje Provozovateli svobodně a dobrovolně, přičemž poskytnutí osobních údajů při registraci a v sekci Osobní údaje (www.narodnipanel.cz/default/main/respondent-personal-info) je nezbytným předpokladem pro naplnění účelu členství v Českém národním panelu. V případě neposkytnutí těchto údajů nebude možné se přihlásit do Panelu a účastnit se výzkumů trhu, které Provozovatel zprostředkovává.
  2. Uživatel prohlašuje, že všechny osobní údaje, které o sobě uvedl při registraci do Českého národního panelu, jsou pravdivé. Uživatel si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů je závažným porušením podmínek registrace a bude důvodem pro jednostranné ukončení poskytování Služby ze strany Provozovatele.
  3. Uživatel souhlasí s tím, aby ho Provozovatel telefonicky kontaktoval za účelem ověření údajů zadaných při registraci. Uživatel si je vědom, že nemožnost ověřit pravdivost údajů zadaných při registraci nebo zjištění jejich nepravdivosti bude důvodem pro jednostranné ukončení poskytování Služby ze strany Provozovatele.
  4. Uživatel při registraci souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem po dobu trvání členství v Českém národním panelu v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje, dále osobní údaje uvedené v odpovědích uživatele vyplněných v průběhu členství v Panelu v sekci Profil. Provozovatel bude zpracovávat i citlivé osobní údaje (např. týkající se vyznání, etnického původu, sexuální orientace, politických názorů nebo zdravotního stavu), pokud se je v průběhu členství v Panelu v sekci Profil uživatel rozhodne uvést.
  5. Uživatel je oprávněn požádat o přístup ke svým údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování, nebo o ukončení členství v Panelu formou žádosti na adrese info@narodnipanel.cz. V případě podezření, že zpracováním osobních údajů uživatele je porušeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, uživatel může podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele zahrnující jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, údaje pro výplatu odměny a identifikátory prohlížeče/zařízení uživatele pro účely:
   • smluvních povinností vyplývajících Provozovateli z členství uživatele v Panelu (jako např. vyplácení odměny) po dobu trvání členství v Panelu,
   • plnění právních povinností Provozovatele vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech,
   • oprávněného zájmu Provozovatele, tedy pro zajištění kvality výzkumů trhu a předcházení podvodům po dobu trvání členství uživatele v Panelu,
   • oprávněného zájmu Provozovatele, tedy pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.
  1. Odměny
   1. Služba je poskytována zdarma. Uživateli přísluší za užívání Služby odměna ve výši určené Provozovatelem v podobě „oplatek“ – bodů, které si uživatel dle svého rozhodnutí může vyměnit za zboží z katalogu Provozovatele nebo za peněžní odměnu, kterou poskytne Provozovatel na osobní účet uživatele Služby vedený v bance nebo pobočce zahraniční banky působící na území České republiky oznámený Provozovateli uživatelem Služby. V případě peněžní odměny poskytované Provozovatelem uživateli Služby je uživatel Služby oprávněn se odměny vzdát ve prospěch některé z charitativních organizací, se kterou Provozovatel spolupracuje, uvedené v seznamu charitativních organizací zveřejněném na stránce Provozovatele, a Provozovatel se zavazuje peněžní odměnu, která by jinak náležela uživateli Služby, poskytnout této charitativní organizaci.
   2. Provozovatel si vyhrazuje, že zboží vyměněné uživatelem Služby za nepeněžní odměnu podle předchozího bodu bude zasílat výlučně na adresu na území České republiky.
   3. Uživatel nemá nárok na náhradu případné škody způsobené:
    1. nefunkčností, nedostupností nebo špatnou dostupností Služby,
    2. jakýmkoli jiným následkem užívání Služby.
  1. Užívání Služby
   1. Užíváním Služby se rozumí přihlášení do systému Služby, účast na výzkumech, vyplňování on-line dotazníků, účast ve skupinových diskuzích a jiných aktivitách Provozovatele souvisejících s výzkumem.
   2. Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet uživateli Českého národního panelu účast na výzkumech partnerských subjektů v rámci České republiky i zahraničí.
   3. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel a Společníci zpracovávali jeho následující osobní údaje a odevzdávali je třetím stranám:
    • sociodemografické údaje, osobní údaje uvedené v odpovědích vyplněných v průběhu členství v Panelu v sekci Profil a údaje uvedené v odpovědích vyplněných v průběhu členství v Panelu v dotaznících na doménách narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, mediaresearch.cz, nielsen-admosphere.cz, stemmark.cz a nms-mr.com),
    • identifikační číslo uživatele v systému Provozovatele,
    • identifikátor prohlížeče/zařízení uživatele
    za účelem:
    • sociologických výzkumů a výzkumů trhu,
    • oprávněného zájmu Provozovatele a jeho Společníků, tedy pro zajištění kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům,
    • oprávněného zájmu Provozovatele a jeho Společníků, tedy pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu,
    • behaviorálního modelování a optimalizace zobrazování obsahu na internetu
    po dobu trvání členství v Panelu.
   4. Osobní údaje uživatele mohou být odevzdány externím společnostem (např. za účelem analýzy odpovědí), které jsou na základě smluvního ujednání s Provozovatelem nebo Společníkem povinny osobní údaje zpracovávat jen pro daný účel a po jejich zpracování ve lhůtě dané zákonnou úpravou nebo smlouvou tyto osobní údaje zničit.
   5. Uživatel souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv Provozovatele obsahujících informace o novinkách, které Služba nabízí.
   6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek využívání Služby, a to i bez předchozího upozornění. V případě, že dojde ke změně pravidel, uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Uživatel je oprávněn se kdykoli obeznámit s aktuálním zněním těchto pravidel na webových stránkách Provozovatele. Pokud uživatel pokračuje v používání Služby po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.
   7. Provozovatel může na svých webových stránkách umístit soubory cookies na sledování a uchovávání informací o uživatelích Panelu, a to i soubory třetích stran, za účelem:
    • zabezpečení správného fungování webových stránek Provozovatele,
    • personalizace Služby pro jednotlivé členy (například zapamatování uživatelských nastavení uživatele),
    • měření výkonnosti webových stránek Provozovatele (analytická funkce),
    • sledování chování uživatelů na internetu – jaké jiné stránky navštívili, nebo jakému obsahu byli vystaveni (např. digitální inzerci).
   8. Provozovatel může na svých webových stránkách sledovat a uchovávat informace o uživatelích Služby, a to i za pomoci technologií jako jsou soubory cookies nebo jiné technologie patřící třetím stranám. Webová stránka může automaticky sbírat a ukládat informace z prohlížeče uživatele v protokolových souborech (například IP adresu zařízení, typ operačního systému a prohlížeče, Ad-ID, informace potřené k odvození polohy nebo informace potřebné k zajištění bezpečnosti stránek provozovatele).
   9. Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby vymazat uživatelský účet:
    • který byl vytvořený, ale nebyl využívaný déle než 1 rok,
    • jehož uživatel se pokusil přihlásit jako jiný uživatel bez vědomí onoho jiného uživatele, nebo se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby,
    • jehož uživatel si založil více než jeden uživatelský účet.
  1. Ochrana duševního vlastnictví a mlčenlivost
   1. Uživatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumem dozvěděl, včetně obsahu výzkumu, a nebude nijak šířit jakékoli materiály obsažené v těchto výzkumech (obrázky, text, audio, video).
   2. V případě odůvodněného podezření na porušení těchto povinností Uživatele si Provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení poskytování Služby, které je automaticky spojeno se zánikem nároku na jakoukoli odměnu získanou uživatelem v průběhu poskytování Služby.
   3. Okamžitým ukončením poskytování Služby se Provozovatel nevzdává nároku na náhradu škody, kterou uživatel způsobí Provozovateli.
  1. Daňová povinnost
   1. Uživatel bere na vědomí, že přijatá peněžní odměna je považována za ostatní příjmy podle § 10 odst. 1, písm. a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a je třeba ji zahrnout do daňového přiznání, pokud má poplatník dle zákona o daních z příjmu povinnost daňové přiznání podat.
  2. Pravidla používání cookies
   1. Uživatel souhlasí s používáním souborů cookies a podobných technologií v podobě, jak jsou popsané v bodech 4.VII a 4.VII těchto Pravidel, a v Prohlášení o zpracování osobních údajů (https://www.narodnipanel.cz/index/personal-data-conditions/) po dobu trvání členství v Panelu.
   2. Provozovatel se zavazuje, že tyto data/údaje nikdy nebudou obsahovat jméno, příjmení a kontaktní údaje a budou vždy zpracovávány agregovaně.


Datum účinnosti: 23.8.2018