Pravidla užívání Českého národního panelu

.Následující text je dohodou mezi uživatelem a provozovatelem, jehož odsouhlasením se uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě jejich porušení může provozovatel uplatnit opatření v něm obsažená. Služba Český národní panel (dále jen "Služba") je službou, kterou v síti Internet provozuje výzkumná společnost Český národní panel, s.r.o., se sídlem Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 (dále jen "Provozovatel") a používají ji uživatelé Služby.

Pravidla užívání Služby:

 1. Služba umožňuje zaregistrovaným uživatelům (členům) přístup k výzkumům, které organizuje provozovatel nebo jeho klienti
 2. Uživateli služby jsou uživatelé sítě Internet, kteří si v rámci Služby vytvoří uživatelský účet. Vytvoření účtu spočívá ve vyplnění registračního formuláře, zaškrtnutí, že souhlasíte s těmito podmínkami členství, zaškrtnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a stisknutí tlačítka "Zaregistrovat".
 3. Členem Českého národního panelu se může stát pouze osoba starší 15 let trvale žijící na území České republiky.
 4. Členem Českého národního panelu se nemůžete stát, pokud pracujete v oblasti výzkumu trhu nebo pracujete pro organizaci, který se výzkumem trhu zabývá.
 5. Členství v Českém národním panelu je dobrovolné a každý jeho člen má možnost kdykoliv svoje členství ukončit.

Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby:

 1. Prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které jsem o sobě uvedl/a při registraci do Českého národního panelu, jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů je závažným porušením podmínek registrace a bude důvodem k ukončení mého členství v Českém národním panelu.
 2. Souhlasím s tím, aby mě provozovatel telefonicky kontaktoval za účelem ověření údajů zadaných při registraci. Jsem si vědom/a, že nemožnost ověřit pravdivost údajů zadaných při registraci nebo zjištění jeiich nepravdivosti bude důvodem k ukončení mého členství v Českém národním panelu.
 3. Potvrzuji, že v Českém národním panelu mám pouze jednu registraci.
 4. Potvrzuji, že nemám současně registraci i ve Slovenském, Polském nebo Maďarském národním panelu.
 5. Služba je poskytována zdarma. Uživateli přísluší odměna v podobě "oplatek" - bodů, které je možné směnit za zboží z našeho katalogu, nebo hotovost, kterou Vám odešleme na Váš bankovní účet či jí můžete přispět některé z organizací.
 6. Provozovatel si vyhrazuje, že peněžní i nepeněžní odměny bude zasílat pouze na území České republiky.
 7. Uživatel nemá nárok na náhradu případné škody, způsobené:
  • nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Služby,
  • jakýmkoliv jiným následkem používání Služby.
 8. Používáním služby se rozumí přihlášení se do systému Služby, účast na výzkumech, vyplňování on-line dotazníků, účast na skupinových diskusích a jiné aktivity provozovatele související s výzkumem.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet členům Českého národního panelu účast na výzkumech partnerských subjektů v rámci České republiky i zahraničí.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat uživateli Služby e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití Služby, a to i bez předchozího upozornění.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby vymazat uživatelský účet:
  • který byl vytvořen, ale nebyl používán déle než 1 rok,
  • jehož uživatel se pokusil přihlásit jako jiný uživatel bez vědomí tohoto jiného uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby,
  • jehož uživatel si založil více než jeden uživatelský účet.
 13. Uživatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumem dozvěděl/a, včetně obsahu výzkumu a nebude nijak šířit jakékoliv materiály obsažené v těchto výzkumech (obrázky, text, audio, video).
 14. V případě důvodného podezření na porušení této povinnosti uživatele si provozovatel vyhrazuje právo na jeho okamžité vyřazení z Českého národního panelu, které je automaticky spojeno se zánikem nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu získanou respondentem v průběhu spolupráce.
 15. Vyloučení z panelu neznamená, že se provozovatel vzdává nároku na případné soudní řízení o náhradě škody, kterou uživatel způsobí Českému národnímu panelu, či klientovi.
 16. Uživatel bere na vědomí, že přijatá peněžní odměna je považována za ostatní příjmy podle § 10 odst. 1, písm. a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a je třeba ji zahrnout do daňového přiznání, pokud má poplatník dle zákona o daních z příjmu povinnost daňové přiznání podat.

Informace o zpracování osobních údajů pro plnění účelu služby respondentům

 1. Pro plnění účelu služby popsané v Podmínkách členství v Českém národním panelu bude společnost Český národní panel, s.r.o, IČ: 24309427, se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8, Česká republika (dále jen „Provozovatel“), zpracovávat vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje, dále osobní údaje uvedené ve vašich odpovědích vyplňovaných v průběhu vašeho členství v panelu v sekci Profil a to po dobu trvání vašeho členství v panelu. Provozovatel bude zpracovávat i citlivé osobní údaje (např. týkající se vyznání, etnického původu, sexuální orientace, politických názorů nebo vašeho zdravotního stavu), pokud se je v průběhu členství v panelu v sekci Profil rozhodnete uvést. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vaší účasti na výzkumech trhu v rámci členství v panelu. Na základě těchto údajů pro vás budeme vybírat vhodné výzkumy.

  Provozovatel bude dále za účelem vaší účasti na výzkumech trhu v rámci členství v panelu zpracovávat vaše údaje získané automatizovaně při provozu panelu (jako jsou např. četnost vašich účastí ve výzkumu, informace o získaných a vybraných odměnách za výzkumy atp.) a prostřednictvím cookies a dalších identifikátorů vašeho prohlížeče a zařízení, z něhož do panelu přistupujete. Může se jednat o cookies (a podobné prostředky) vlastní i třetích stran. Zpracování těchto údajů napomáhá správné funkci webových stránek panelu, umožňuje získání statistik pro zlepšení funkcí služby a slouží k výběru vhodných výzkumů (např. na základě reklam, které se ve vašem prohlížeči zobrazily).

  Vaše osobní údaje mohou být předány externím společnostem (např. za účelem vyplacení odměny nebo za účelem telefonického ověření vaší registrace), které jsou na základě smluvního ujednání s Provozovatelem povinné vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro daný účel a po jejich zpracování ve lhůtě dané zákonnou úpravou nebo smlouvou tyto osobní údaje zničit.

  Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné, přičemž poskytnutí sociodemografických údajů při registraci a v sekci Osobní údaje (www.narodnipanel.cz/default/main/respondent-personal-info/) je nezbytným předpokladem pro naplnění účelu členství v Českém národním panelu. V případě neposkytnutí těchto údajů nebude možné přihlásit se do panelu a účastnit se výzkumů trhu, které Provozovatel zprostředkovává.

  Pokud se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem nadále nesouhlasíte, jste oprávněn/a kdykoli ukončit členství v Českém národním panelu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před ukončením členství.

 2. Současně berete na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, údaje pro výplatu odměny a identifikátory vašeho prohlížeče/zařízení pro účely:
  • plnění smluvních povinností vyplývajících Provozovateli z vašeho členství v panelu (jako např. vyplacení odměny) po dobu trvání vašeho členství v panelu;
  • plnění právních povinností Provozovatele vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;
  • oprávněného zájmu Provozovatele, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání vašeho členství v panelu;
  • oprávněného zájmu Provozovatele, tj. pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.

  V této souvislosti jste oprávněn/a vznést e-mailem námitky proti zpracování pro účely:

  • zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům;
  • zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.

Dále jste oprávněn/a Provozovatele požádat o přístup k vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování.

Všechny žádosti můžete uplatňovat e-mailem na adrese info@narodnipanel.cz.

Domníváte-li se, že jsou vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o svých právech a zpracování osobních dat najdete na stránce Prohlášení o zpracování osobních údajů.